บุคลากร


นางขวัญใจ สีลาสม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รักษาการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี


กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางภนิดา มาสดับ นายนพพร อุ่นในธรรม นายภาสพงศ์ ไคลมี นางสาวเพ็ญจรัส แพนพา
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนวัดผล


กลุ่มสาระภาษาไทย

นายธิตินันท์ ประสงค์เจริญ นายอาทิตย์ รุ้งรุ่งเรือง นางสาวพรรณทิวา ชามา
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน


กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธนัช นัยพร นางสาวสุธา วรรณทอง นางสาวชุติมา ลำกะ นางสาวชนกพร หาญสวัสดิ์
นายอรรถชัย อินตา ว่าที่ร้อยตรีหญิง บุษยรังสี น้ำกรอง นางสาวสุพัตรา เจริญ


กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางอมรรัตน์ ภูมิประหมัน นางสาวบุษยมาศ คชเสน นายเลิศศักดิ์ ภัทรสิริเมธากุล นางสาวชลธิชา แสนคำ
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร


กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวธารีรัตน์ สัญชาตเจตน์กุล นายศิรากร คำสีทา ว่าที่ร้อยตรีนวรัตน์ ปัญญาธิวุฒิ


กลุ่มสาระศิลปะ

นายโสภณ ฐิติสุริยารักษ์ นายศรกริษ ดนตรีเจริญ นางวรปรียา ฉันทะ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางสาวทัตสรวง ปัญญาภา นางสาวกานติมา นิ่มนวล


กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางสาวสายรุ้ง ทับธานี นางสาววาสนา การะเกตุ นางสาววันวิสา ศรีชามก


กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางกนกอร พูลผล นางสาวโสภา มณีโชติ นางสาวนุชรี ศรีนาค
หัวหน้างานอาคารสถานที่


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวพรรณปพร จรูญจิตร นางสาวอภิญญา พัฒนพิมพ์พงศ์
งานแนะแนว งานแนะแนว


 

 การบริหารงานบุคคล (Human Resource Management)

เป็นการดำเนินงานที่เกี่ยวกับบุคคล เริ่มตั้งแต่ การสรรหาบุคคลมาทำงานหรือมาเป็นครู การจัดบุคคลเข้าทำงาน การบำรุงรักษาและการสร้างเสริมกำลังใจในการทำงาน การพัฒนาบุคคล และการจัดบุคคลให้พ้นจากงาน เป็นต้น การบริหารงานบุคคลเป็นงานที่มีส่วนในการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพอย่างมาก เช่นกัน เพราะในการสรรหาบุคคลมาทำงาน ถ้าสรรหาบุคคลที่เป็นคนดี คนเก่งมาเป็นครู จัดครูเข้าสอนตามความรู้ ความสามารถและความถนัดของเขา มีการพัฒนาครูให้เป็นคนดี คนเก่งยิ่งขึ้นไป ย่อมจะสอนนักเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ถือว่ามีส่วนในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพนั่งเอง

ในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับงานบุคคลยังรวมถึงงานด้านความสัมพันธ์ชุมชนซึ่งมีส่วนในการช่วยพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพได้เช่นกัน เพราะนักเรียนได้นำความรู้ไปใช้ที่บ้านและในชุมชน จะมีคุณภาพดีกว่าการเรียนเพื่อรู้อย่างเดียว การเชิญผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาต่างๆในชุมชนมาให้ความรู้แก่นักเรียน ย่อมจะทำให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์กว้างขวางยิ่งขึ้น แสดงว่าการบริหารงานบุคคลและงานด้านสัมพันธ์ชุมชนมีส่วนพัฒนาคนให้มีคุณภาพเช่นกัน