บุคลากร


นางมาลัย พิมพ์อ่อน นางมะนิตดา แดงหยง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รักษาการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นายนพพร อุ่นในธรรม นางสาวศิรินยา อินรัมย์


กลุ่มสาระภาษาไทย

นายธิตินันท์ ประสงค์เจริญ นายอาทิตย์ รุ้งรุ่งเรือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุธา วรรณทอง นางสาวธารีรัตน์ สัญชาตเจตน์กุล นายอรรถชัย อินตา
นางสาวสุพัตรา เจริญ นางสาวศิรีรัตน์ สระมัวมืด ว่าที่ร้อยตรีหญิง บุษยรังสี น้ำกรอง


กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

นางสาวชุติมา ลำกะ นางสาวชนกพร หาญสวัสดิ์ นายธราธร ยุรตา
นางกานต์ธีรา มะเค็ง นางสาวสมฤทัย อย่างบุญ


กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางอมรรัตน์ ภูมิประหมัน นางสาวบุษยมาศ คชเสน นางสาวรุ่งลาวัน ศรีบุตรดา
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
นางสาวธนามล หนองหงอก นางสาวสุธิดา โยธาทร


กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายศิรากร คำสีทา นายทัศนัย จันสี ว่าที่ร้อยตรีธัญลักษณ์ ปัญญาธิวุฒิ


กลุ่มสาระศิลปะ

นายโสภณ ฐิติสุริยารักษ์ นายศรกริษ ดนตรีเจริญ นางทัตสรวง บุญประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางสาวกานติมา นิ่มนวล


กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางสาววาสนา การะเกตุ นางธนพร อรุณรัตน์


กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวโสภา มณีโชติ นางสาวนุชรี ศรีนาค
หัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณ


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวพรรณปพร จรูญจิตร นางสาวอภิญญา พัฒนพิมพ์พงศ์
งานแนะแนว งานแนะแนว


 

 การบริหารงานบุคคล (Human Resource Management)

เป็นการดำเนินงานที่เกี่ยวกับบุคคล เริ่มตั้งแต่ การสรรหาบุคคลมาทำงานหรือมาเป็นครู การจัดบุคคลเข้าทำงาน การบำรุงรักษาและการสร้างเสริมกำลังใจในการทำงาน การพัฒนาบุคคล และการจัดบุคคลให้พ้นจากงาน เป็นต้น การบริหารงานบุคคลเป็นงานที่มีส่วนในการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพอย่างมาก เช่นกัน เพราะในการสรรหาบุคคลมาทำงาน ถ้าสรรหาบุคคลที่เป็นคนดี คนเก่งมาเป็นครู จัดครูเข้าสอนตามความรู้ ความสามารถและความถนัดของเขา มีการพัฒนาครูให้เป็นคนดี คนเก่งยิ่งขึ้นไป ย่อมจะสอนนักเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ถือว่ามีส่วนในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพนั่งเอง

ในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับงานบุคคลยังรวมถึงงานด้านความสัมพันธ์ชุมชนซึ่งมีส่วนในการช่วยพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพได้เช่นกัน เพราะนักเรียนได้นำความรู้ไปใช้ที่บ้านและในชุมชน จะมีคุณภาพดีกว่าการเรียนเพื่อรู้อย่างเดียว การเชิญผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาต่างๆในชุมชนมาให้ความรู้แก่นักเรียน ย่อมจะทำให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์กว้างขวางยิ่งขึ้น แสดงว่าการบริหารงานบุคคลและงานด้านสัมพันธ์ชุมชนมีส่วนพัฒนาคนให้มีคุณภาพเช่นกัน