ประวัติของสถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานีจัดตั้งขึ้นตามมติของคณะผู้บริหารเทศบาลและสภาเทศบาลเมืองปทุมธานี เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2555 และนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานีได้มีประกาศจัดตั้ง โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2556 โดยโรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 53/40 ถนนปทุมธานี – สามโคก ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี


โรงเรียนได้รับโอนอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน 4 อาคาร คืออาคารเศวตอุบล , อาคารจงกลนี , อาคารกรณิการ์ และ อาคารปทุมมา อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 อาคาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 20 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 565 คน
ปี พ.ศ.2559 ได้มีการสร้างซุ้มพระพุทธรูป และศาลพระภูมิ เพิ่มเติม


ปี พ.ศ.2562 มีการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ และประดิษฐานองค์พระปางลีลาบริเวณหน้าอาคารจงกลนี


ปัจจุบันมีเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 71 ตารางวา เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 23 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 601 คน มีครู 34 คนโดยมี นางขวัญใจ สีลาสม เป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญ

“ เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ”

ปรัชญา

“ การศึกษา คือ รากฐาน ของ การพัฒนาบุคคล ”

วิสัยทัศน์

“ มีความรู้ คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี พลานามัยดี สืบสานประเพณีท้องถิ่น ”

สีประจำโรงเรียน

“ ฟ้า - ชมพู ”

พันธกิจ

  • จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน
  • ส่งเสริมให้ครูมีการนำสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในกระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  • ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ได้เต็มอัจฉริยภาพของผู้เรียน
  • ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
  • ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม

เป้าหมาย

  • นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
  • นักเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้
  • นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถและความต้องการของตนเอง
  • นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม
  • นักเรียนเห็นคุณค่าและภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น